Styrelser och nämnder

I nämnderna sitter politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämnderna leder stadens förvaltningar som i sin tur utför den dagliga verksamheten. I förekommande fall kan du också hitta anställda, exempelvis nämndsekreterare.

Beredningar, utskott, styrgrupper, delegationer & råd

I beredningar, utskott m fl instanser sitter förtroendevalda som är utsedda av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen.

Stiftelser och fonder

Här hittar du exempel stiftelser, råd, arbetsgrupper i kommunen.

Övrigt

Här hittar du övriga instanser som kommunen finns representanter i.

Ovan är ett urval,

Partier