Förtroendevalda i Eskilstuna kommun

Styrelser och nämnder (21 st)

I nämnderna sitter politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämnderna leder stadens förvaltningar som i sin tur utför den dagliga verksamheten. I förekommande fall kan du också hitta anställda, exempelvis nämndsekreterare.

Namn
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Miljö- och räddningstjänstnämnden
Servicenämnden
Förskolenämnden
Grundskolenämnden
Gymnasienämnden
Socialnämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Torshälla stads nämnd
Vård- och omsorgsnämnden
Kommunala revisorer
Kommunrevisionen
Valnämnden
Överförmyndarnämnden
Kommunalråd
Oppositionsråd
Politiska gruppledare
Politiska sekreterare