Förtroendevalda i Eskilstuna kommun

Styrelser och nämnder (18 st)

I nämnderna sitter politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämnderna leder stadens förvaltningar som i sin tur utför den dagliga verksamheten. I förekommande fall kan du också hitta anställda, exempelvis nämndsekreterare.

Namn
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Miljö- och räddningstjänstnämnden
Socialnämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Torshälla stads nämnd
Vård- och omsorgsnämnden
Kommunala revisorer
Krisledningsnämnden
Valnämnden
Överförmyndarnämnden
Kommunalråd
Oppositionsråd
Politiska gruppledare
Politiska sekreterare