Förtroendevalda i Eskilstuna kommun

Förtroendevalda i Eskilstuna kommun

Förtroendevalda är politiker som valts av kommuninvånarna. De förtroendevalda är kommuninvånare som valt att engagera sig i politiska partier och i kommunpolitiken. Här finns information om hur du kan kontakta dem samt vilka uppdrag de har.

Styrelser och nämnder

I nämnderna sitter politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämnderna leder stadens förvaltningar som i sin tur utför den dagliga verksamheten. I förekommande fall kan du också hitta anställda, exempelvis nämndsekreterare.

Beredningar, utskott, styrgrupper, delegationer & råd

I beredningar, utskott m fl instanser sitter förtroendevalda som är utsedda av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen.

Bolag

Kommunen har intresse i ett antal bolag. Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret och beslutar bland annat vilka bolag som ska finnas och utser styrelse med mera. Här presenteras våra bolag och dess styrelser.

Stiftelser och fonder

Här hittar du exempel stiftelser, råd, arbetsgrupper i kommunen.

Övrigt

Här hittar du övriga instanser som kommunen finns representanter i.

Partier